محورهای کنفرانس

1-    آمار ریاضی

2-    آمار زیستی     

3-    آمار کاربردی

4-    آنالیز ریاضی

5-    آنالیز عددی

6-    ترکیبیات ، نظریه گراف، رمز و کد 

7-    تحقیق در عملیات، بهینه سازی و نظریه کنترل

8-    ریاضیات مالی

9-    جبر

10-   معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی

11-   منطق ریاضی و علوم کامپیوتر

12-   ریاضیات فازی

13-   معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی

14-   کاربرد ریاضی در علوم مهندسی

15-   مدل سازی در حوزه آب، برق، گاز، نفت و انرژی

16-   نظریه موچک و قاب ها

17-   هندسه و توپولوژی 

18-   محاسبات نرم و هوش مصنوعی

19-   آموزش ریاضی

20-   پردازش تصویر

21-   ریاضی فیزیک

22-   علوم داده

23-   ریاضیات زیستی