آدرس دبیرخانه کنفرانس: 

استان خوزستان، بهبهان، ابتدای جاده دیلم 

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان، دانشکده علوم پایه

دبیرخانه دومین کنفرانس منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها

تلفن: 06152731372       کدپستی: 47189-63616

ایمیل:      math.bkatu@gmail.com

 

Refresh Code