دبیر کنفرانس:

دکتر احمد کریمی

استادیار ریاضی - گرایش منطق و علوم نظری کامپیوتر

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

 

ایمیل: karimi@bkatu.ac.ir 

ahmad.m.karimi@gmail.com