هزینه های شرکت در کنفرانس به شرح زیر می باشد:

  •  هزینه ثبت نام برای اعضای هیات علمی       200 هزار تومان
  • هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان آزاد      200 هزار تومان
  • هزینه ثبت نام برای دانشجویان                  150 هزار تومان