برنامه زمانبندی دومین کنفرانس منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها در روز 5 دی ماه 1397

 

زمان بندی

عنوان برنامه

8/30- 9/30

ثبت نام و پذیرش

10-9/30

افتتاحیه

10/45-10

سخنرانی عمومی

11/15-10/45

پذیرایی

12-11/15

سخنرانی عمومی (مراسم تجلیل از پرفسور کرم زاده)

14-12

نماز، ناهار

15/30-14

سخنرانی های تخصصی*

14/20-14

14/40-14/20

15-14/40

15/20-15

16-15/30

پذیرایی

17/30-16

سخنرانی های تخصصی*

16/20-16

16/40-16/20

17-16/40

20/17-17

18-17/30

اختتامیه

           

 

*توجه: سخنرانی های تخصصی به صورت20 دقیقه ای (15 دقیقه ارائه و5 دقیقه پرسش و پاسخ) می باشد که با توجه به زمینه های تحقیقاتی مختلف بطور موازی در سالن های مجزا برگزار می گردد.

 

 

برنامه زمانبندی کارگاهها در دومین کنفرانس منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها 5 دی ماه 1397

 

 

ساعت برگزاری

نشست تخصصی و

کارگاه آموزش ریاضی

 

 

نشست تخصصی و

کارگاه مدلسازی و داده کاوی

در صنایع

15/30-14

سالن آمفی تئاتر

دانشکده برق و کامپیوتر

 

سالن جلسات

دانشکده فنی و مهندسی

16-15/30

پـــــــذیــرایـــــی

17/30-16

سالن آمفی تئاتر

دانشکده برق و کامپیوتر

 

سالن جلسات

دانشکده فنی و مهندسی