تمدید مهلت ثبت نام و واریز هزینه کنفرانس
1397-09-18

احتراما، به استحضار می رساند مهلت ثبت نام و پرداخت هزینه کنفرانس تا تاریخ سه شنبه 20 آذرماه 1397 تمدید گردیده است. لذا از کلیه شرکت کنندگان در کنفرانس تقاضا می گردد جهت ثبت نام در اسرع وقت از طریق لینک «ثبت نام در کنفرانس» اقدام نموده و با توجه به نوع عضویت خود، هزینه شرکت در کنفرانس را به شماره حساب 0104043456001 بانک ملی به نام آقای امین همت (مسئول امور مالی کنفرانس) واریز نموده و فیش واریزی را در سایت کنفرانس بارگذاری نمایید. در صورت بارگذاری موفق فیش واریزی، با پیام «صورتحساب شما صادر شد» مواجه خواهید شد. نتیجه نهایی ثبت نام پس از بررسی مدیر سامانه از طریق پست الکترونیکی به اطلاع شما رسانده می شود.


همچنین در صورتی که شرکت کنندگان تمایل به واریز هزینه کنفرانس از طریق انتقال کارت به کارت داشته باشند می توانند از طریق شماره کارت 5859831008110792 بانک تجارت بنام آقای امین همت اقدام نمایند.