دبیر علمی کنفرانس:

دکتر سید جمال هاشمی زاده (استادیار گروه ریاضی - جبر) دانشگاه شهید چمران اهواز


فهرست اعضای کمیته علمی کنفرانس:

1-    پروفسور امید علی کرم زاده (استاد گروه ریاضی - جبر) دانشگاه شهید چمران اهواز

2-    پروفسور احمدرضا سلطانی (استاد گروه آمار - آمار ریاضی) دانشگاه شیراز و دانشگاه کویت

3-    دکتر عبدالرحمن راسخ (استاد گروه آمار - آمار ریاضی) دانشگاه شهید چمران اهواز

4-    دکتر فریبرز آذرپناه (استاد گروه ریاضی – توپولوژی) دانشگاه شهید چمران اهواز

5-    دکتر  منصورسراج (دانشیار گروه ریاضی– ریاضی کاربردی) دانشگاه شهید چمران اهواز

6-     دکتر علی رضایی علی آباد (استاد گروه ریاضی – توپولوژی) دانشگاه شهید چمران اهواز

7-    دکتر سید جمال هاشمی زاده (استادیار گروه ریاضی - جبر) دانشگاه شهید چمران اهواز

8-    دکترمحمدرضا آخوند (استادیار گروه آمار - آمار کاربردی) دانشگاه شهید چمران اهواز

9-    دکتر محسن قریشی (استادیار گروه ریاضی - جبر) دانشگاه شهید چمران اهواز

10-  دکتر محمد صالحی ویسی(استادیار گروه آمار- آمار ریاضی) دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

11-  دکتر مجید دره میرکی (استادیار گروه ریاضی -  بهینه سازی و کنترل) دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

12-  دکتر محمد محمدی (استادیار گروه آمار - آمارریاضی) دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

13-  دکتر احسان موحدنیا (استادیار گروه ریاضی - آنالیز) دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

14-  دکتر احمد کریمی (استادیار گروه ریاضی - منطق و علوم نظری کامپیوتر) دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان