به استحضار می رساند جهت ثبت نام در کنفرانس، خواهشمند است از طریق لینک «ثبت نام در کنفرانس» اقدام نموده و با توجه به نوع عضویت خود، هزینه شرکت در کنفرانس را تا تاریخ 1397/09/17 به شماره حساب 0104043456001 بانک ملی به نام آقای امین همت (مسئول امور مالی کنفرانس) واریز نموده و فیش واریزی را در سایت کنفرانس بارگذاری نمایید. در صورت بارگذاری موفق فیش واریزی، با پیام «صورتحساب شما صادر شد» مواجه خواهید شد. نتیجه نهایی ثبت نام پس از بررسی مدیر سامانه از طریق پست الکترونیکی به اطلاع شما رسانده می شود.


همچنین در صورتی که شرکت کنندگان تمایل به واریز هزینه کنفرانس از طریق انتقال کارت به کارت داشته باشند می توانند از طریق شماره کارت 5859831008110792 بانک تجارت بنام آقای امین همت اقدام نمایند.


ثبت نام کلیه شرکت کنندگان در کنفرانس و پرداخت هزینه الزامی است. همچنین شرکت کنندگان عزیز توجه داشته باشند که گواهی ارائه سخنرانی و پوستر صرفاً به نام ارائه دهنده مقاله و با ذکر نام همکاران نویسنده صادر خواهد شد. لذا ثبت نام ارائه دهندگان در کنفرانس الزامی است.