دبیر اجرایی کنفرانس: 

دکتر محمد صالحی ویسی (استادیار گروه آمار - آمار ریاضی)

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان