سخنرانان اصلی:

  • پروفسور امیدعلی کرم‌زاده
 
  • دکتر فریبرز آذرپناه